EIXAMPLAMENT I RECTIFICACIO DE LA C.G.3

ZONA DE EL SERRAT, TRAM-2

Estudis i projectes d'obra civil

El projecte de millora de la carretera a la zona de El Serrat, te per objectiu definir i quantificar els treballs necessaris per la realització de l’eixampla i rectificació de la Carretera General Nº 3, a la zona de El Serrat, Tram-2, que en concret es situa entre l’Hotel Bringué fins la zona de Les Sobiranes, d’una llargada aproximada de 800,- ml.

L’eixampla i rectificació de la carretera, s’ha definit d’acord amb el traçat definit al Pla Sectorial de Carreteres Generals, aprovat pel Consell General el ......

L’amplada total definida per a la CG3, en aquesta zona, es de 15,00 m en recta.

El tram de carretera objecte de la rectificació, es situa entre les cotes 1.562 i la 1625.

L’actual tram de carretera general, te les característiques de traçat de l’època de la seva construcció. Tant les característiques geomètriques del traçat com la seva secció tipus, fan que la seguretat viària en aquest tram de carretera sigui limitada. En època hivernal, els condicionants propis de la climatologia, generen un component negatiu addicional, que fa que esdevingui important la millora de vialitat d’aquest tram.

L’abast del projecte global, va molt mes enllà que el d’un mer eixample de carretera, ja que les noves característiques definides, tant de traçat com de secció tipus, son les pròpies d’una carretera de millor capacitat i seguretat.