EIXAMPLAMENT I RECTIFICACIO DE LA C.G.2, DEL P.K. 18+800 AL P.K. 19+580

ZONA ALLAU DE SOLDEU (VERSIÓ 3 CARRILS)

Estudis i projectes d'obra civil Direccions d'obra

Al desembre del 2012, es va enllestir el projecte de EIXAMPLA I RECTIFICACIÓ DE LA CG2, ZONA ALLAU DE SOLDEU, corresponent al mateix indret, però amb la definició de l’eixampla complerta, d’acord amb els límits definits de la carretera (projecte Nº. 006/2011).

Posteriorment, al setembre del 2015, el Ministeri d’Ordenament Territorial, va encarregar als que sotaescriuen, la nova definició de la millora d’aquest tram de carretera, però amb la versió de realitzar únicament l’eixamplament de la mateixa majoritàriament pel costat avall del vessant, de forma de poder disposar de 3 vies de circulació. D’aquesta forma es podrà adaptar la millora de la carretera, a les disponibilitats pressupostàries del Govern.

Mes endavant, d’acord amb les futures disponibilitats del Govern, es podrà completar l’eixamplament definitiu i disposar de la secció complerta,, de 4 vies de circulació.

El present projecte contempla doncs, la definició dels treballs d'eixampla i rectificació de la C.G.N.2, a la zona de l’Allau de Soldeu, fins a 16,50 m d’amplada, en una longitud aproximada de 860,- ml.

Aquest projecte suposa l’execució del darrer tram de rectificació de l’antiga carretera fins a la seva connexió amb el tram d’Envalira, en la seva 1ª Fase. El tram en qüestió enllaça doncs pel costat avall, amb els projectes de rectificació definits pel M.O.T, a la sortida del nucli de Soldeu i amb la plataforma de la carretera rectificada a la zona de Rocatelles - Bordes d’Envalira.

Aquesta versió reduïda del projecte global inicial, no permet la correcció de rasant definida en aquell, donat que l’amplitud de la plataforma de que es disposarà durant les fases de treballs, no permet mantenir els 2 sentits de circulació ininterromputs durant l’execució dels treballs, mentre s’efectua l’aixecament de la rasant.

El tram de carretera objecte de la rectificació, es situa entre les cotes 1.880 i 1.945.

La principal característica del projecte, es el desdoblament de la carretera, en 3 vies de circulació, dues en sentit ascendent (Andorra-França) i una en el sentit descendent (França-Andorra).

L'actual tram de carretera general, te les característiques de traçat de l’època de la seva construcció. Tant les característiques geomètriques dels traçat com la seva secció tipus, fan que la seguretat viària en aquest tram de carretera sigui limitada. En època hivernal, els condicionants propis de la climatologia, generen un component negatiu addicional, que fa que esdevingui important la millora de vialitat d’aquest tram.

L’abast del projecte global, va molt mes enllà que el d’un mer eixample de carretera, ja que les noves característiques definides, tant de traçat com de secció tipus, son les pròpies d’una carretera de millor capacitat i seguretat.