ENLLAÇ DE FONTANEDA

Estudis i projectes d'obra civil Direccions d'obra

L’amplada mínima de la llera del riu Valira, establerta pel MI Govern en aquesta zona, és de 16 canes (gairebé 25 m) però els dos ponts arcs tenen una amplada entre suports de poc més de 15 m i, per tant, envaeixen tant per un marge com per l’altre, aquests límits. En canvi, la tercera unitat estructural, el tauler de formigó armat sobre bigues prefabricades, es situa fora dels límits del riu gràcies a una llum molt superior a la dels arcs, de més 25 m.

L’estudi hidràulic realitzat pel projecte posa de manifest que la capacitat de desguàs dels actuals ponts de Fontaneda (ponts arc) és clarament insuficient per al període de retorn de 50 i 100 anys. La làmina d’aigua supera la cota superior dels ponts i inunda la carretera general i la carretera de Fontaneda.

El primer objectiu del present projecte és corregir aquesta situació hidràulica degradada. Per aconseguir-ho és necessari enderrocar els arcs actuals i construir nous ponts que s’adaptin i corregeixen la situació hidràulica de la zona.

Per altra banda, els nous ponts s’han d’adaptar i integrar-se a la futura vialitat prevista en el “Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries”. D’acord a aquest pla, en aquesta zona del pont de Fontaneda, s’ha previst una nova rotonda per donar accés a la futura desviació de Sant Julià, tot mantenint els enllaços actuals.

Per l’anterior, el segon objectiu del projecte és construir una nova rotonda d’accés a la futura desviació de Sant Julià d’acord al Pla Sectorial i una nova plaça en substitució de l’afectada per la implantació de la rotonda.