HIDRÀULICA STA. COLOMA

Estudis i projectes d'obra civil

La zona de Sta. Coloma, ha estat sempre una zona inundable, donat que d’una zona molt plana i en la que les cotes dels terrenys limítrofs al riu Gran Valira, son molt similars a les de la llera del riu.

A mesura que la demanda urbanística ha anat augmentant i si han anat construint edificis i consolidant activitats, s’han incrementat els efectes que suposen les inundacions i per tant el risc de sofrir-les, per les conseqüències que suposen per la vialitat, els serveis i també de cara a les activitats privades que s’hi desenvolupen.

La canalització del riu Gran Valira executada, després de les inundacions del 1.982, ha alleugerit el risc d’inundacions importants a la zona, però aquesta canalització, a dia d’avui, no està encara completada en tot el terme de Sta. Coloma, per les dificultats d’obtenir les autoritzacions dels propietaris afectats.

Així mateix, les precàries condicions de desguàs de la xarxa de drenatge actual, impedeix una bona i eficaç evacuació de l’aigua a les zones que s’inunden.

Els factors i elements aportadors d’aigua a la zona en qüestió, són:

  • El riu Gran Valira.(ja sigui per desbordament dels murs existents, o també per Infiltració).
  • El torrent del Cedre (la Cirera i Luixent Passader).
  • El vessant de St. Vicenç (tartera).
  • Les aigües parasites que discorren per la ò les xarxes de drenatge existents.
  • Les aigües freàtiques.
  • El riu d'Enclar, que no afectaria a zona plana de Sta. Coloma.
  • El torrent Prego, que tampoc afectaria a la zona d’acumulació d’aigua de la planta de Sta. Coloma.