Topografia


  • Preparació dels aixecaments topogràfics necessaris per la definició dels diferents projectes constructius.
  • Verificació del replanteig i correcta execució geomètrica de les obres en curs.
  • Identificació de límits de propietat i elaboració de plànols parcel·laris.